Disclaimer


1. Algemeen


De website ZZP-Online.nl (hierna te noemen ZZP-Online of Wij) is een onderdeel van Stellingwerff Safety Support B.V., Het Korte Eind 1-8, 1424 RK De Kwakel, KvK inschrijfnummer: 56850468.


2. Toepassingsgebied


Door deze website te benaderen, bezoeken en/of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze Disclaimer alsmede de Algemene Gebruiksvoorwaarden. In geval van tegenstrijdigheid tussen de Algemene Gebruiksvoorwaarden en deze Disclaimer, prevaleren de Algemene Gebruiksvoorwaarden.


3. Inhoud, toegang en informatie


ZZP-Online heeft de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle informatie op deze website met betrekking tot de aangeboden diensten is echter afkomstig van derden (de diverse ZZP’ers). Deze derden zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid, correctheid en volledigheid van deze informatie. Wij aanvaarden daarom geen enkele aansprakelijkheid voor de nauwkeurigheid, volledigheid, geschiktheid voor een bepaald doel of actualiteit van de gepubliceerde informatie. Informatie die van essentieel belang is voor u dient altijd door u op juistheid te worden geverifieerd. ZZP-Online is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van de internetdiensten en websites van ZZP-Online voor gebruiker. Wij zijn slechts aansprakelijk voor de inhoud van onze website voor zover dit door Nederlandse wet- en regelgeving wordt aangegeven. ZZP-Online beheert en onderhoudt deze website vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in dat de op of via deze website aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen. Als u deze website vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving. De op of via deze website aangeboden algemene informatie mag niet worden gebruikt in plaats van op uw situatie toegesneden advies. Het gebruik van informatie en het nemen van beslissingen op basis van via deze website aangeboden informatie geschiedt voor uw eigen rekening en risico.


4. Downloads en gebruik


Eventuele downloads zijn geheel voor uw eigen risico. Wij zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die kan voortvloeien uit het downloaden, het installeren, het opslaan of het gebruiken van software of inhoudselementen van onze website die niet aan ons te wijten is. Wij gebruiken de meest geavanceerde antivirus programma's, doch sluiten elke aansprakelijkheid voor schade of verstoring van functionaliteit uit die door virussen of wormen wordt veroorzaakt. Wij garanderen ook niet dat deze website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Gebruik van deze website dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze website in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze website aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.


5. Auteursrechten ZZP-Online


ZZP-Online behoudt zich het auteursrecht op de inhoud van de internetdiensten en websites voor. U erkent de (intellectuele) eigendomsrechten, inclusief databankrechten, van ZZP-Online en haar toeleveranciers op de inhoud van de internetdiensten en websites van ZZP-Online, zowel in haar geheel als gedeelten daaruit, dan wel vervat in alle aantoonbaar daarop gebaseerde en/of daaraan ontleende informatie, ongeacht of zodanige daarop gebaseerde en/of ontleende informatie (mede) het product is van een bewerking, veredeling of aanpassing door een ander dan ZZP-Online c.q. haar toeleveranciers. U mag de inhoud van de internetdiensten en websites van ZZP-Online slechts voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken. Het is niet toegestaan om informatie verkregen uit de internetdiensten en websites van ZZP-Online op niet-incidentele basis openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook, daaronder begrepen het al dan niet na bewerking integreren in netwerken of op meerdere beeldschermen (doen) verschijnen of anderszins openbaar maken.


6. Verwerking gegevens


De verwerking van de gegevens op de internetdiensten en websites van ZZP-Online en de totstandkoming daarvan is naar beste weten en met de grootste zorg uitgevoerd. ZZP-Online noch haar toeleveranciers kunnen echter instaan voor de juistheid en de volledigheid van de informatie die op de internetdiensten en website van ZZP-Online is opgeslagen en zijn dan ook, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van ZZP-Online c.q. haar toeleveranciers, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de via de internetdiensten en websites van ZZP-Online aangeboden informatie.


7. Inhoud advertenties


De inhoud van advertenties, die voor een deel volledig automatisch wordt gegenereerd en die ten behoeve van derden wordt gepubliceerd, wordt niet getoetst op het voldoen aan wet- en regelgeving. De inhoud geeft evenmin onze mening weer. Natuurlijk zullen wij elke aanwijzing dat de inhoud van een advertentie mogelijke onrechtmatige elementen bevat of een inbreuk oplevert van rechten van derden onmiddellijk onderzoeken, en zullen wij, indien nodig, advertenties met een onrechtmatige inhoud verwijderen.


8. Links met andere websites


Wanneer ZZP-Online hyperlinks naar websites van derden aanbiedt, betekent dit niet dat ZZP-Online de op of via deze websites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. ZZP-Online aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke websites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke websites is door ZZP-Online niet geverifieerd. Als u een externe link volgt waarmee u onze website verlaat en op een andere website terechtkomt, dient u ook te beseffen dat wij geen controle en invloed meer hebben over de inhoud van die andere website. Wij aanvaarden daarom geen enkele aansprakelijkheid voor die inhoud, tenzij wij er daadwerkelijk van op de hoogte waren dat de inhoud van die andere website onrechtmatig was. In zulke gevallen zullen wij die link onderzoeken en indien nodig blokkeren. De gebruiksvoorwaarden en privacyverklaringen van dergelijke gelinkte websites kunnen afwijken van de Gebruiksvoorwaarden en de Privacyverklaring die voor onze website gelden. Wij raden u aan ook deze te lezen, zodat u inzicht krijgt in hoe zij informatie die op u betrekking heeft verzamelen, gebruiken en delen.


9. Algemene Gebruiksvoorwaarden


ZZP-Online hanteert ook Algemene Gebruiksvoorwaarden. Deze zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten met ZZP-Online alsmede voor Bezoekers. U kunt deze voorwaarden inzien, printen en downloaden middels de link op de website.


10. Voorbehouden rechten


ZZP-Online garandeert niet dat de diensten die op haar website worden aangeboden op bepaalde tijden beschikbaar zullen zijn. Storingen, onderbrekingen of een mogelijk wegvallen van de online diensten kunnen door ZZP-Online niet worden uitgesloten. Er worden regelmatig systematische back-ups van de servers gemaakt. Als u gegevens naar ZZP-Online zendt adviseren wij u om ongeacht het type gegevens uit veiligheidsoverwegingen back-ups van uw gegevens te maken en op te slaan. ZZP-Online behoudt zich het recht voor om de door haar aangeboden diensten te wijzigen, uit te breiden, te beperken of in te trekken, en om gegevens zonder kennisgeving op elk willekeurig moment te verwijderen. U hebt geen recht om een publicatie te eisen.


11. Uitsluiting van aansprakelijkheid


ZZP-Online en aan haar gelieerde ondernemingen en onderaannemers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade (met inbegrip van gederfde winst), ongeacht of ZZP-Online op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot:


1. defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website;


2. de informatie die op of via deze website wordt aangeboden;


3. het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan ZZP-Online of aan u wordt gezonden;


4. de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze website, (v) misbruik van deze website;


5. verlies van gegevens;


6. het downloaden of gebruiken van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld;


7. aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website.


12. Toepasselijk recht


Op deze website en de Disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Indien anderstalige versies van de Disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.


13. Wijzigingen


ZZP-Online behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.


Mocht u naar aanleiding van deze website contact met ZZP-Online op willen nemen, mail dan naar info@zzp-online.nl