Voorwaarden


Definities


ZZP-Online.nl
De gebruiker van deze voorwaarden, aanbieder van een on-line advertentieplatform met als doel om ZZP’ers en Opdrachtgevers die de diensten van ZZP’ers willen inhuren bij elkaar te brengen.


Voorwaarden
Deze algemene gebruiksvoorwaarden van ZZP-Online.


Overeenkomst
Overeenkomst van gebruik tussen ZZP-Online en ZZP’er.


ZZP’er
Bij ZZP-Online geregistreerde ZZP’er, een beroeps- en/ofbedrijfsmatige opdrachtnemer bij het verlenen van een dienst.


Opdrachtgever
De opdrachtgever voor het verlenen van een dienst.


Website
De websites www.zzp-online.nl, www.zzponline.nl en www.zzp-online.eu


Advertentie
Een op de Website geplaatste of daartoe aangeboden advertentie, waarin diensten worden aangeboden.


Account
Een na voltooiing van het registratieproces aan ZZP’er toegekende unieke gebruikersnaam met een wachtwoord, waarmee de ZZP’er zich toegang tot het systeem van ZZP-Online.nl kan verschaffen voor het plaatsen van diensten.


Schriftelijk
Naast schriftelijk ook per mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand van de techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee kan worden gelijkgesteld.


Bezoeker
Iedere bezoeker van de Website.


Artikel 1. Toepasselijkheid


1.1 Op alle Overeenkomsten met ZZP-Online en het on-line platform dat ZZP-Online op het internet aanbiedt zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Voorwaarden van toepassing.


1.2 Iedere Bezoeker is tevens gebonden aan deze Voorwaarden. Indien men hier niet mee instemt, dient men de Website direct te verlaten.


1.3 Door zich als ZZP’er te registreren en de inhoud van deze Voorwaarden te accepteren, gaat de ZZP’er een overeenkomst van gebruik aan met ZZP-Online.


1.4 Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 342.330.64 en zullen door ZZP-Online op verzoek kosteloos worden toegezonden. Deze Voorwaarden zijn tevens op de Website te raadplegen en te downloaden.


1.5 Indien een bepaling uit deze Voorwaarden of uit enige Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Voorwaarden/Overeenkomst aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke Voorwaarden/Overeenkomst gestalte wordt gegeven.


1.6 Afwijkingen van deze Voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen en gelden slechts ten aanzien van de specifieke Overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben.


1.7 ZZP-Online behoud zich het recht voor deze Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van al gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging middels de Website en/of e-mail. Als ZZP’er de aangepaste voorwaarden niet wenst te accepteren, kan deze ZZP-Online daarvan op de hoogte stellen binnen de voornoemde periode van 30 dagen. ZZP’er dient deelname aan ZZP-Online en gebruik van de Website / diensten dan te staken vanaf de datum van inwerkingtreding van de aangepaste versie.


1.8 In het geval de Voorwaarden en de Overeenkomst onderling strijdige bepalingen bevatten, gelden de in de Overeenkomst opgenomen voorwaarden.


1.9 Indien een bepaling van deze Voorwaarden niet in overeenstemming is met Nederlandse wetgeving of op andere wijze met dwingend recht, dan heeft deze wetgeving altijd voorrang, onverminderd de toepasselijkheid van de overige bepalingen


1.10 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere Overeenkomsten ten behoeve van ZZP-Online worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door en namens ZZP-Online ingeschakelde tussenpersonen en/of andere derden.


Artikel 2. Inschrijving ZZP’er


2.1 Inschrijving als ZZP’er staat alleen open voor bedrijfsmatige dienstverleners. Een kopie uittreksel uit het Handelsregister en bewijs van het BTW-nummer dient bij registratie als ZZP’er te worden overlegd.


2.2 Een ZZP’er dient zich te registreren door het registratieformulier volledig en naar waarheid in te vullen en deze Voorwaarden te aanvaarden.


2.3 ZZP’er is zelf verantwoordelijk voor zijn Account. ZZP’er dient zijn persoonlijke wachtwoord en gebruikersnaam zorgvuldig te bewaren en volstrekt geheim te houden. ZZP’er garandeert ZZP-Online dat het wachtwoord niet door onbevoegden wordt gebruikt en is zelf aansprakelijk voor de gevolgen van eventueel onbevoegd gebruik, misbruik of onjuist gebruik van het persoonlijke wachtwoord. ZZP-Online is niet aansprakelijk voor enigerlei schade voorvloeiende uit het toekennen en per e-mail verzenden van persoonlijke wachtwoorden, en uit welk gebruik daarvan ook.


2.4 ZZP’er erkent dat ZZP-Online te allen tijde het recht heeft de toegang tot de Website tijdelijk of permanent te ontzeggen en het gebruik met onmiddellijke ingang op te schorten of op te zeggen aan ZZP’ers die achteraf blijken te voldoen aan een in dit artikel vermelde weigeringsgrond, niet meerderjarig en handelingsbekwaam blijken te zijn, onjuiste gegevens hebben verstrekt, onrechtmatig handelen ten opzichte van ZZP-Online of een derde in verband met ZZP-Online dan wel zich niet aan één of meer bepalingen van deze Voorwaarden en Overeenkomst houden. Dit onverminderd het recht van ZZP-Online op schadevergoeding.


2.5 ZZP’er kan het gebruik opzeggen op de door ZZP-Online voorgeschreven wijze. Eventuele financiële verplichtingen richting ZZP-Online dienen te allen tijde integraal te worden nagekomen.


2.6 ZZP’er staat in voor de juistheid en volledigheid van zijn geregistreerde gegevens en dient deze gegevens zelf actueel te houden door deze zo nodig te wijzigen.


2.7 Het recht tot gebruik van het Account, zoals is omschreven in de Overeenkomst, komt enkel en alleen de betreffende ZZP’er toe. Het is daarom niet toegestaan om dit recht over te dragen.


2.8 ZZP’er staat ervoor in dat de door hem bij registratie of ter zake van aangeboden dienst/producten verstrekte informatie, met inbegrip van eventuele afbeeldingen en beschrijvingen, voor zover relevant:


Juist, volledig en accuraat is;


niet in strijd is met wetgeving of internationale regels op het gebied van consumentenbescherming, oneerlijke mededinging, misleidende of vergelijkende reclame of gelijke behandeling;
geen dreigende, godslasterlijke of hinderlijke boodschappen bevat of betreft;
geen obscene uitingen of (kinder)pornografie bevat of betreft;
geen computervirussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, 'cancelbots' of andere programmaroutines bevat die bedoeld zijn om een computersysteem, computerprogramma’s of websites te beschadigen, op een nadelige manier te beïnvloeden, te verstoren in de normale werking of controle daarover te geven;
geen discriminerende en/of haatdragende teksten bevat;


2.9 ZZP’er staat ervoor in dat hij geen apparatuur of programmatuur gebruikt bij zijn contacten met ZZP-Online die de normale werking van ZZP-Online kan verstoren, noch gegevens naar ZZP-Online verzendt die door hun omvang of eigenschappen de infrastructuur van ZZP-Online onevenredig zwaar kunnen belasten.


2.10 Onverlet de andere rechten van ZZP-Online.nl zal ZZP’er op eerste verzoek van ZZP-Online.nl zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 24 (vierentwintig) uur, materialen van de Website verwijderen indien deze naar de mening van ZZP-Online.nl inbreuk maken op enig recht van ZZP-Online.nl en/of derden.


2.11 De ZZP’er staat ervan in dat hij (de functionaliteiten van) de Website niet zal gebruiken om


gegevens die virussen, worms, spyware, malware bevat, of elke andere gelijkaardige schadelijke programma’s te downloaden, te verzenden of te verspreiden of
berekeningen, verrichtingen of transacties uit te voeren die de functionaliteit van de Website of een programma, computer of telecommunicatiemiddel kunnen verstoren, vernietigen of in zijn functies beperken.


2.12 ZZP-Online behoudt zich het recht voor naar eigen inzicht het gebruik te weigeren aan (rechts)personen. In het bijzonder indien het geval is dat men:


-reeds eerder door ZZP-Online of door een andere organisator van internetplatformen het gebruik daarvan ontzegd zijn;
-in het verleden veroordeeld is wegens computermisdrijven of fraude; of
-door enige Internetprovider een account is geweigerd of opgezegd
-vermoedelijk deze Voorwaarden niet in acht zullen gaan nemen.


Artikel 3. Relatie ZZP’er-ZZP-Online


3.1 ZZP-Online is op geen enkele wijze betrokken bij de levering en uitvoering van de diensten die worden aangeboden op de Website. De Bezoeker erkent dat ZZP-Online slechts het samenkomen van vraag en aanbod organiseert en deze in de vorm van een website ter beschikking stelt. ZZP-Online is dan ook niet verantwoordelijk voor de uitvoering en kwaliteit van de aangeboden diensten, garanties, reclames, en de afhandeling zoals betaling en uitvoering. ZZP-Online is op geen enkele wijze betrokken bij de transactie tussen Opdrachtgever en ZZP’er.


3.2 ZZP-Online biedt geen enkele waarborg betreffende de resultaten die verkregen kunnen worden door het gebruik van de Website of betreffende de nauwkeurigheid of de betrouwbaarheid van elke informatie die op de Website beschikbaar is of die middels ZZP-Online verkregen werd.


3.3 De door ZZP-Online aangeboden diensten worden via internet voorgesteld. Zowel ZZP’ers, Opdrachtgevers als andere Bezoekers aanvaarden de risico's die verbonden zijn aan het open karakter van internet. ZZP-Online biedt geen enkele waarborg betreffende enig defect dat verband houdt met een indringing in het computersysteem of met de aanwezigheid van een virus of van fouten die bepaalde functies van de Website kunnen aantasten. Elke overdracht van informatie op de Website gebeurt op eigen risico van de ZZP’er, Opdrachtgever en Bezoeker.


3.4 Een Opdrachtgever/Bezoeker aanvaardt dat ZZP-Online niet in staat is de identiteit van een ZZP’er met zekerheid vast te stellen en dat de Opdrachtgever/Bezoeker daarom zelf gehouden is de identiteit en betrouwbaarheid van een ZZP’er vast te stellen.


3.5 ZZP’er en Opdrachtgever erkennen dat ZZP-Online niet aansprakelijk is voor het al dan niet tot stand komen van een overeenkomst, noch voor de afwikkeling daarvan of voor de ter effectuering van de transactie gehanteerde betalingswijzen noch voor het in acht nemen van wettelijke bepalingen door ZZP’er zoals de Wet Koop op Afstand dan wel enige andere (fiscale) wet- of regelgeving.


3.6 ZZP’er erkent dat ZZP-Online het recht heeft zonder opgaaf van redenen vooraf aangeboden diensten te weigeren of na plaatsing te verwijderen van ZZP-Online, zoals diensten die bij of krachtens de wet verboden zijn dan wel ieder andere dienstverlening dat, naar eigen inzicht van ZZP-Online niet in overeenstemming is met de doelstelling van ZZP-Online dan wel de reputatie van ZZP-Online kan schaden.


3.7 ZZP-Online behoudt zich ook het recht voor om naar eigen inzicht advertenties zonder opgave van redenen te verwijderen van de Website. Dit zal zich in ieder geval voordoen, maar niet alleen, in de volgende gevallen:


De betreffende diensten zijn in een "verkeerde" rubriek geplaatst;
De diensten in de advertenties zijn op onjuiste en/of onvolledige wijze beschreven;
De betreffende dienst en/of advertentie maakt inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van derden;
De betreffende dienst zou op enige andere wijze schade kunnen veroorzaken aan de eigendomsrechten van derden;
De betreffende dienst en/of de inhoud van de advertentie bevat discriminerende uitingen, (kinder)pornomateriaal of is anderszins onrechtmatig.


Advertenties die anderszins naar de mening van ZZP-Online aanstootgevend zijn;
Er bestaat een vermoeden dat het illegale diensten betreft;
Advertenties van ZZP’ers waarvan tijdige betaling is uitgebleven.


Artikel 4. Werkwijze ZZP-Online


4.1 ZZP-Online is een advertentiesite en functioneert als een on-line platform.


4.2 De ZZP’er is gehouden de aangeboden diensten zodanig te omschrijven dat de Bezoeker/Opdrachtgever zich een goed oordeel kan vormen over de inhoud/waarde van de aangeboden diensten.


4.3 Door het aanbieden van een Advertentie geeft ZZP’er ZZP-Online toestemming de in de Advertentie vervatte informatie, inclusief eventueel fotomateriaal en/of hyperlinks te (doen) plaatsen op de Website. Tevens garandeert ZZP'er hierbij dat hierdoor geen inbreuk wordt gemaakt op de (intellectuele) rechten van derden.


4.4 ZZP-Online kan plaatsing van een dienst/advertentie weigeren, indien deze naar eigen inzicht van ZZP-Online in strijd is met de goede zeden en openbare orde dan wel anderszins in strijd is met de bepalingen van deze Voorwaarden.


Artikel 5. Abonnement en betalingen


5.1 ZZP’ers kunnen een gratis proef abonnement afsluiten voor onbeperkte duur. 


5.2 Om te reageren op projecten en of klussen, uitbreiden van je profiel en gebruik te maken van -eventuele- kortingen en acties is er de mogelijkheid om een abonnement tegen betaling af te sluiten. Kosten hiervan bedragen 19,95 (Euro) per jaar, en dit abonnement wordt niet stilzwijgend verlengt.


Artikel 6. Communicatie


6.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen ZZP’er en ZZP-Online , dan wel tussen ZZP-Online en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen ZZP’er en ZZP-Online, is ZZP-Online niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van ZZP-Online .


6.2 ZZP-Online correspondeert met een ZZP’er door middel van elektronische post, hetzij via gewone post aan het adres dat door de ZZP’er bij inschrijving vermeldt wordt.


6.3 ZZP-Online kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig nadeel vanwege het feit dat de ZZP’er verzuimd heeft zijn gegevens actueel te houden.


Artikel 7. Aansprakelijkheid


7.1 ZZP-Online.nl biedt een platform en faciliteiten waardoor ZZP’er en Opdrachtgever met elkaar in contact kunnen treden. ZZP-Online.nl is dus niet betrokken bij enig onderling contact tussen ZZP’er en Opdrachtgever. ZZP-Online.nl is daarom niet aansprakelijk of op enigerlei wijze verantwoordelijk voor de inhoud en juiste weergave, de correctheid en waarheid van de geplaatste advertenties evenals de nakoming van enige overeenkomst.


7.2 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst jegens ZZP’er, is ZZP-Online slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Deze aansprakelijkheid van is te allen tijde beperkt tot maximaal de bedragen die ZZP’er in de periode van zes (6) maanden voor het ontstaan van de oorzaak van de schade aan ZZP-Online heeft betaald dan wel verschuldigd is, tenzij de schade het gevolg is van grove schuld, grove nalatigheid, dan wel met opzet aan de zijde van ZZP-Online.


7.3 ZZP’er aanvaardt dat ZZP-Online niet aansprakelijk is voor enige schade die voor hem voortvloeit uit handelingen van ZZP-Online in overeenstemming met deze Voorwaarden en zal aan ZZP-Online alle kosten en schade vergoeden die voortvloeien uit enige aanspraak van een derde ter zake van in deze Voorwaarden genoemde niet toegestane handelingen door de ZZP’er.


7.4 ZZP’er aanvaardt dat ZZP-Online niet aansprakelijk kan worden gehouden voor enige schade die de ZZP’er lijdt als gevolg van het niet kunnen krijgen van toegang tot ZZP-Online door ZZP’er of derden, storingen, fouten in software, door de onvolledige of onjuiste overdracht van informatie of door enige tekortkoming van ZZP-Online in de uitvoering van deze Overeenkomst, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van ZZP-Online.


7.5 ZZP-Online is nimmer aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade, gederfde omzet of winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens, schade als gevolg van bedrijfsstagnatie of immateriële schade.


7.6 ZZP’er, Opdrachtgever en/of Bezoeker vrijwaart ZZP-Online (en al haar personeel en tussenpersonen) van alle mogelijke claims, aanspraken op schadevergoeding en dergelijke, verband houdende met geschillen welke op enige wijze voortvloeien uit en/of verband houdende met een overeenkomst die wordt gesloten door gebruikmaking van de Website.


7.7 ZZP-Online is niet verantwoordelijk/aansprakelijk voor de inhoud van websites waarnaar op de Website wordt verwezen, bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button.


7.8 ZZP-Online is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door ZZP’er aangeleverd promotiemateriaal


7.9 Hoewel ZZP-Online alle redelijke inspanningen zal doen om ervoor te zorgen dat de verbinding tussen het online-platform van ZZP-Online en de infrastructuur van ZZP’er/Bezoeker veilig is - waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek - aanvaardt ZZP-Online geen aansprakelijkheid voor veiligheidsrisico’s die veroorzaakt worden door de computer, het besturingssysteem, de internetverbinding, de firewall, het netwerk enz. van ZZP’er/Bezoeker.


7.10 Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. ZZP-Online kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. ZZP-Online is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.


7.11 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen ZZP’er en ZZP-Online, dan wel tussen ZZP-Online en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen ZZP’er en ZZP-Online, is ZZP-Online niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van ZZP-Online


7.12 ZZP’er is aansprakelijk voor alle schade die ZZP-Online mocht lijden ten gevolge van een aan ZZP’er toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst en deze Voorwaarden.


7.13 Wijzigingen in de gegevens van ZZP’er dient ZZP’er direct schriftelijk mede te delen aan ZZP-Online. Indien de ZZP’er hierin verzuimt, is de ZZP’er aansprakelijk voor eventuele schade die ZZP-Online als gevolg daarvan lijdt.


7.14 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren van ZZP’er/Bezoeker jegens ZZP-Online en de door ZZP-Online bij de uitvoering van een Overeenkomst betrokken derden, één jaar.


Artikel 8. Privacy, informatie en intellectuele eigendom


8.1 ZZP-Online gebruikt de van ZZP’ers verkregen informatie enkel voor het (laten) functioneren van ZZP-Online.Door registratie op de Website geeft ZZP’er aan ZZP-Online toestemming voor het opslaan en het gebruik van deze gegevens.


8.2 ZZP’er geeft toestemming aan ZZP-Online om deze gegevens tevens te gebruiken voor de preventie van misbruik en bedrog (met inbegrip van de overdracht van de gegevens aan justitie of aan de slachtoffers van misbruik en bedrog) en voor statistische doeleinden in verband met het gebruik van de Website.


8.3 ZZP-Online behoudt zich het recht voor informatie van de Website te verwijderen die naar haar uitsluitend oordeel aansprakelijkheid van ZZP-Online met zich zou kunnen brengen.


8.4 ZZP-Online kan naar andere websites verwijzen(bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, button en banner). Op deze websites valt ZZP’er onder de privacyregels van die betreffende website. ZZP-Online heeft geen invloed op de inhoud en het beleid van deze websites. Indien ZZP’er gebruik maakt van de diensten van externe dienstverleners, dan valt deze onder de privacyregels van die dienstverlener.


8.5 Alle (intellectuele) eigendomsrechten op de databanken van de Website berusten bij ZZP-Online.


8.6 ZZP-Online behoudt zich verder alle rechten voor met betrekking tot producten voortkomend uit de geest welke zij gebruikt of gebruikt heeft en/of ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst met ZZP’er, voor zover deze rechten uit de wet voortvloeien.


Artikel 9. Spam/harvesting


9.1 Het gebruik van (persoon)gegevens die door derden via de Website openbaar zijn gemaakt, waaronder, maar niet beperkt tot, e-mailadressen, is enkel en alleen toegestaan met het oog op het sluiten van een overeenkomst met de ZZP’er of Opdrachtgever met betrekking tot het aangebodene of gevraagde. Het is onder geen beding toegestaan (persoon)gegevens te verwerken voor enig ander doel, wat onder meer inhoud dat het verboden is:


-Een Bezoeker of andere ZZP’er (ongevraagde) e-mail(s) te zenden, althans e-mail(s) waarvan de inhoud algemeen van aard is en niet direct betrekking heeft op het aangebodene of gevraagde, zulks ongeacht of het boodschappen betreft van commerciële aard;


-Een Bezoeker of andere ZZP’er (ongevraagde) e-mail(s) te zenden, waarin commerciële producten of diensten worden aangeboden, zulks ongeacht of deze producten of diensten (indirect) betrekking hebben op het gevraagde of aangebodene;


-E-mailadressen van Bezoekers/ZZP’ers van ZZP-Online te verzamelen om welke reden dan ook.


9.2 Indien ZZP’er (gedeeltelijk) in strijd handelt met het in dit artikel bepaalde verbeurt deze, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van € 500,00 (vijfhonderd euro) per gebeurtenis, waarbij het gebruik van een (persoon)gegeven geldt als één gebeurtenis, zulks onverminderd het recht op volledige schadevergoeding.


Artikel 10. Einde Overeenkomst


10.1 Onverminderd het in deze Voorwaarden hiervoor geregelde kan ZZP-Online de Overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien ZZP’er aan een of meer van zijn verplichtingen ten opzichte van ZZP-Online niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.


10.2 ZZP-Online heeft het recht de Overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien ZZP’er in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.


10.3 Indien de Account wordt opgeheven zullen per direct alle bestanden van de Account worden verwijderd.


10.4 ZZP-Online behoudt zich het recht voor om ZZP’er uit te sluiten van elk verder gebruik van de Website en de Overeenkomst met ZZP’er te ontbinden indien ZZP’er op enige wijze handelt in strijd met deze Voorwaarden, enige bepaling van Nederlands recht of met de nettiquette die ZZP’er op internet in acht dient te nemen.


10.5 Het voorgaande lid laat onverlet het recht van ZZP-Online om nadere rechtsmaatregelen tegen de ZZP’er te nemen en schadevergoeding te eisen. Reeds openstaande factuurbedragen van ZZP’er zijn direct opeisbaar.


10.6 Indien een dienst door ZZP-Online om welke reden dan ook niet kan worden geleverd heeft ZZP-Online het recht om de Overeenkomst op grond van deze reden te ontbinden.


Artikel 11. Nederlands Recht


11.1 Op elke door ZZP-Online gesloten Overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.


11.2 Voormelde bepaling is tevens van toepassing indien aan een Overeenkomst geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De eventuele toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.


11.3 Alle geschillen die verband houden met Overeenkomsten tussen ZZP-Online en ZZP’er waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de Rechtbank Utrecht.


11.4 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie van de Voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst met ZZP-Online. De Nederlandse tekst van de Voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.